Pyhtään Voima ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pyhtään Voima ry.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavaltuutettu Mikko Koskinen,

mikkopetterikoskinen (at) gmail.com

050 411 1825

3. Rekisterin nimi

Pyhtään Voima ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Pyhtään Voima ry:n jäsenrekisteri sisältää suorat jäsenet, kannatusjäsenet ja vapaajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on yhdistyslaki.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on seurata yhdistyksen jäsenmäärää, jäsenten ikäjakaumaa sekä mahdollistaa jäsenmaksujen perinnän.


6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite sekä syntymäaika (PPKKVVVV). Tiedot poistetaan jäsenyyden päättyessä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään jäseneksi liityttäessä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9.  Tietojen suojaus

Rekisteriä säilytetään salasanalla suojatussa pilvipalvelussa. Rekisterin varmuuskopioita säilytetään paikallisesti salasanalla suojatussa tietokoneessa sekä lukitussa kaapissa paperikopiona.

Käsittelyoikeus tietoihin on Pyhtään Voima ry:n puheenjohtajalla, sihteerillä sekä tietosuojavastaavalla.

10. Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän lisäksi tietoja voidaan käsitellä johtoryhmän kesken (esim. jäsenluettelon päivittäminen). Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

12. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen..